Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2018

 

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2018

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611

Korespondenční adresa: Dubčany 29, 438 01 Liběšice

NF vznikl zápisem v Nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595

dne 7.6.2006

Účelem je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů případně jejich kříženců, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu,  podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat a šíření osvěty a informací týkajících se plemene a veškeré spojené problematiky.

Správní rada:

Předseda: MVDr. Zuzana Málková, dat. nar. 27. dubna 1953

Dubčany 29, 438 01 Liběšice

Místopředseda: Babeta Bartáková, dat. nar. 12. března 1965

Hrazany 7, 264 01 Radíč

Člen: JUDr. Miroslav Petrák, dat. nar. 8. června 1960 Na vyhaslém 3264, 272 01 Kladno

Dozorčí rada:

Předseda: Daniel Kuta, dat. nar. 23. října 1970 Brankovická 26, Kolín V, 280 02 Kolín

Člen: Renáta Lišková, dat. nar. 23. ledna 1967 Nová 150, 270 53 Krušovice

 

Zřizovatelé:

Pavla Špotová, dat.nar.21.9.1964  Srbín 139, 251 62 Mukařov

a Barbora Fajtová, dat.nar. 28.5.1972 nám. Svobody 2/2, 415 01 Teplice

Nadační kapitál: 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Seznam dárců je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz  Výsledky hospodaření jsou ve Výkazu zisku a ztrát a Rozvaze.

Majetek nadačního fondu:

stav pokladny k 31.12.2018   11.002,-CZK

stav na účtu paypal k 31.12.2018  71.580,75 CZK

stav běžného účtu k 31.12.2087  442.128,10 CZK (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

majetek NF k 31.12.2018 celkem 527.710,85 CZK

V roce 2018 NF poskytoval potřebným irským vlkodavům přechodnou péči, hledal a našel nové domovy a některé vlkodavy převzal do své péče do konce jejich života. Především proto, že nebylo možné ani žádoucí těmto psům hledat další domov z důvodů jejich vysokého věku, nemoci nebo komplikovaného chování. Hledali jsme domov i pro několik kříženců vlkodavů. Složité a smutné bylo i převzetí tří vlkodavů po jejich zemřelém majiteli.

Jednáme se zájemci, kteří nabízejí nový domov. S novými majiteli zůstáváme v kontaktu celý život psa, kterého se ujali.

Pomáhali jsme tak jako v předchozích letech s hledáním ztracených psů a hledáním majitelů psů nalezených.

Často se na nás obracejí s žádostí o radu zájemci o plemeno, kteří zvažují koupi štěněte irského vlkodava nebo mají se svým psem problémy (nemoci, chování).

Na internetové stránky www.irskyvlkodav.cz umísťujeme aktuální informace o psech, plánovaných i proběhlých akcích pořádaných fondem a každý měsíc také seznam dárců. Aktivní je i FB profil.

V roce 2018 jsme kromě pěti společných procházek pořádali i víkendové setkání a již 6. ročník benefičního coursingového závodu Habísův střapec.

Nadační fond každoročně nechává vyrobit  kalendáře a jiné propagační předměty.

Veškerá ošetřovatelská péče a převážná část veterinární péče, poskytnutí prostorů a chovatelských zařízení psům v přechodné i trvalé péči NF je poskytována sponzorsky, stejně jako účetní a právní služby.

Děkujeme všem dárcům finančních prostředků, těm, kdo  poskytli psům nové domovy i těm, kdo se jakkoli podílí na činnosti fondu a fond podporují.

Za NF Irský vlkodav:

MVDr Zuzana Málková

předseda  správní rady

                                                                                                

V Dubčanech dne 20. 6. 2019