Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2008

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62
DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č.595 dne 7.6. 2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat.

NF na upozornění ověřoval tak jako v předchozích letech životní podmínky několika IW, spolupracoval s orgány veterinární správy a jednal s majiteli těchto zvířat.
V několika případech pomohl najít nový domov pro irské vlkodavy a jejich křížence,o které jejich původní majitelé z různých důvodů nemohli, nebo nechtěli pečovat. V některých případech novým majitelům přispěl NF na počáteční zvýšené náklady na tyto psy.
V tomto roce NF pomohl přechodně s náklady na krmení a péči v případě dvou starších vlkodavů, jejichž majitelka vážně onemocněla.

V jednom případě finančně přispěl NF na léčbu štěněte irského vlkodava, která byla dlouhodobá a nákladná a protože majitelka vyčerpala své možnosti, nemohla by léčba úspěšně pokračovat. V případě závažného onemocnění štěněte irského vlkodava NF přispěl na jeho dlouhodobou a nákladnou léčbu.

NF seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o plemeno se způsobem chovu a držení IW
NF poskytuje na žádost jednotlivých majitelů IW nebo zájemců o toto plemeno rady spojené s chovem, péčí a zdravotním stavem IW.

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová, r.č. : 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová, r.č. : 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Ladislav Klokočník, r.č. : 600120/0491
bytem Nad Šejdrem 322, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r.č. : 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r.č. : 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Tomáš Kuncl r.č. : 751219/2864
bytem J.K. Tyla 1096/12, 415 01 Teplice

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r.č. : 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a
Barbora Fajtová, r.č. : 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč
Na veškeré poplatky spojené se založením NF IV (např. právnické služby, zhotovení a provoz webových stránek) přispěli MVDr. Zuzana Málková částkou 10 000,00 Kč a Ladislav Klokočník částkou 6 000,00 Kč.

Nadační fond nevyvíjí hospodářskou činnost. Součástí nákladů jsou pouze náklady související s poplatky peněžního ústavu, součástí výnosů úroky vyplacené peněžním ústavem.
Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Součástí rozvahových účtů jsou pouze prostředky, které nadační fond vybral na darech od fyzických a právnických osob. Dary byly poskytnuty v peněžní formě. Seznam dárců je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz (odkaz Co jsme udělali - Děkujeme)

Majetek nadačního fondu:
majetek NF k 31. 12. 2008 činí celkem 267 409,99 Kč
(vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

Byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 41 000,00 Kč pro zajištění péče pro potřebné psy.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou a pomohli tak shromáždit prostředky k účelům NF.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová
Barbora Fajtová
V Srbíně dne 26 . 6. 2009