Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2009

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č.595
dne 7.6.2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem IW.

NF ověřoval na základě upozornění tak jako v předchozích letech životní podmínky několika IW, spolupracoval s orgány veterinární správy a jednal s majiteli těchto zvířat.
Pomohl najít nový domov pro irské vlkodavy, o které se jejich původní majitelé z různých důvodů nemohli, nebo nechtěli dále starat.

V některých případech novým majitelům přispěl NF na počáteční zvýšené náklady na tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu, v případě závažného onemocnění irského vlkodava NF přispěl na nákladnou léčbu, když se majitel dostal do finanční tísně.

Informace o psech a konkrétní pomoci je k nahlédnutí na internetových stránkách
www.irskyvlkodav.cz

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová
r.č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r.č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Ladislav Klokočník, r.č. 600120/0491
bytem Nad Šejdrem 322, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r.č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r.č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Tomáš Kuncl r.č. 751219/2864
bytem J.K.Tyla 1096/12, 415 01 Teplice

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r.č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a
Barbora Fajtová, r.č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Majetek nadačního fondu:
majetek NF k 31. 12. 2009 činí celkem 333 028,33 Kč
(vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)
Byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 61 908,00 Kč pro zajištění péče
pro potřebné psy.

Na internetových stránkách nadačního fondu Irský vlkodav www.irskyvlkodav.cz je uveřejněn seznam dárců.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou a pomohli tak shromáždit prostředky k účelům NF a také všem, kteří se ujali psů v nouzi a zajistili jim potřebnou péči a nový domov. Díky i všem, kteří mají o práci NF zájem a v případě potřeby jsou připraveni pomoci.
NF IV funguje díky těmto lidem pátým rokem, bohužel počet psů, kteří potřebují pomoc je stále větší, zejména těch, kteří žijí ve špatných podmínkách. Díky Vám se nám daří jim zajistit lepší život.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová
Barbora Fajtová
V Srbíně dne 22. 6. 2010