Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2016

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611

Korespondenční adresa: Dubčany 29, 438 01 Liběšice

NF vznikl zápisem v Nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595

dne 7.6.2006

Účelem je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů případně jejich kříženců, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu,  podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat a šíření osvěty a informací týkajících se plemene a veškeré spojené problematiky.

Správní rada:

Předseda: MVDr. Zuzana Málková, dat. nar. 27. dubna 1953

Dubčany 29, 438 01 Liběšice

Místopředseda: Babeta Bartáková, dat. nar. 12. března 1965

Hrazany 7, 264 01 Radíč

Člen: JUDr. Miroslav Petrák, dat. nar. 8. června 1960 Na vyhaslém 3264, 272 01 Kladno

Dozorčí rada:

Předseda: Daniel Kuta, dat. nar. 23. října 1970 Brankovická 26, Kolín V, 280 02 Kolín

Místopředseda: Stanislav Hořt, dat. nar. 14. února 1968 Lidická 1780, 258 01 Vlašim

Člen: Renáta Lišková, dat. nar. 23. ledna 1967 Nová 150, 270 53 Krušovice

 

Zřizovatelé:

Pavla Špotová, dat.nar.21.9.1964  Srbín 139, 251 62 Mukařov

a Barbora Fajtová, dat.nar. 28.5.1972 nám. Svobody 2/2, 415 01 Teplice

Nadační kapitál: 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Seznam dárců je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz 

Majetek nadačního fondu :

majetek NF k 31.12.2016 činí celkem 568.917 CZK

Nadační fond IV i v roce 2016 poskytl přechodnou péči a našel nový domov několika vlkodavům a také jejich křížencům. Přispěl některým majitelům na nákladná veterinární ošetření. S novými majiteli zůstává fond v kontaktu a podle potřeby pomáhá řešit vzniklé situace. Někteří psi byli převzati v tak závažném stavu nebo vysokém věku, že nebylo vhodné je umísťovat do nových domovů a zůstali nebo zůstávají trvale v péči fondu.

Fond se zabýval několika psy, kříženci vlkodavů, v útulcích včetně tří psů na Slovensku a jedním v Maďarsku. Zabývali jsme se několika případy upozornění na nedostatečnou péči s podezřením na týrání. Pomáhali jsme i s hledáním několika ztracených psů a poskytujeme na požádání konzultace spojené s čímkoli, co se týká vlkodavů.

Na internetových stránkách www.irskyvlkodav.cz a FB profilu jsou veškeré informace o případech, kterými se fond zabýval. Zájemci zde také mají možnost sledovat pozvánky na pravidelné akce a následně zprávy s fotodokumentací z jejich průběhu. Fond každoročně pořádá pobytové akce, několik společných procházek a coursingový závod. Na akcích probíhají odborné i zábavné programy pro psy a jejich majitele. Na internetové stránky jsou doplňovány články o zdravotní i chovatelské problematice irských vlkodavů, je upozorňováno na různá specifická úskalí spojená s držením vlkodavů. Zájemci zde najdou  i informace spojené s adopcí vlkodava a dotazy, které je potřebné předem zodpovědět. Nadační fond každoročně nechává vyrobit  kalendáře a jiné propagační předměty.

V roce 2016 proběhla v rámci jarního víkendového setkání oslava 10. výročí založení fondu spojená s obsáhlou informací o desetileté činnosti fondu. Potěšující je konstatování, že zatím bylo možné se postarat o každého vlkodava v nouzi za což patří dík především dobrovolným dárcům.

Za 10 let se fond celkem zabýval 332 případy. Z toho asi nejzajímavější je počet psů, kterým byl vyhledán nový domov. Bylo jich celkem 118 a z toho 103 psů získalo nový domov. V 15ti případech si majitelé psa ponechali, stačila přechodná pomoc a rada. Pouze ve čtyřech případech jsme pro naše svěřence hledali domov opakovaně.

Finanční příspěvky byly poskytnuty 46x, z toho 18 do útulků a jiná opuštěná zvířata, např. toulaví psi v Rumunsku nebo symbolický příspěvek na aféru se 72 vlkodavy v Texasu.

Pomohli jsme v 36 případech psům ztraceným nebo nalezeným a pomáhali jsme i při hledání kojné feny po úhynu při císařském řezu.

Celkem bylo všemi způsoby na péči o psy vyčerpáno 1 460 000Kč. Od dárců a z příspěvků za propagační předměty jsme za celou dobu trvání fondu celkem získali 1 685 000Kč. Neustále se tedy daří držet rezervu na nenadálé závažné a nákladné případy

Krom dárců finančních prostředků patří velký dík všem, kteří poskytli psům nové domovy i těm, kdo se jakkoli podílí na činnosti fondu. Díky zájmu o dění v nadačním fondu se nám

společně daří zajistit potřebnou pomoc irským vlkodavům a tak naplnit účel nadačního fondu

irský vlkodav.

 

                                                                                                Za Nadační fond  Irský vlkodav:

                                                                                                MVDr Zuzana Málková

                                                                                                předseda  správní rady

                                                                                                 

V Dubčanech dne 27. 6. 2017