Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62
DIČ: 275 65 611

NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595
dne 7.6. 2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat, NF IV seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o toto plemeno s chovem, péčí a zdravotním stavem IV.

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová
r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová
r. č. 725528/2848, bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Olga Hořtová,
r. č. 755722/0550, bytem Lidická 1780, 258 01Vlašim

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r. č. 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r. č. 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Daniel Kuta, r. č. 701023/0788
bytem Brankovická 26, 280 02 Kolín

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r. č. 645921/1473 bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a Barbora Fajtová, r. č. 725528/2848 bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Majetek nadačního fondu:
majetek NF k 31. 12. 2011 celkem 428 310,85 Kč
(vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

19.2. 2011 byl projednáno na jednání správní rady NF IV odvolání a volba členů dozorčí a správní rady. Ze správní rady byl odvolán pan Ladislav Klokočník a novým členem správní rady byla zvolena paní Olga Hořtová.
Z dozorčí rady byl odvolán pan Tomáš Kuncl a novým členem dozorčí rady byl zvolen
pan Daniel Kuta.

Zápis změn v nadačním rejstříku byl proveden 26.5.2011

V roce 2011 oslavil NF IV své 5.výročí. Za dobu trvání fondu, od 7. 6. 2006, jsme se zabývali velkým počtem psů a dění kolem nich. Ke dni 5. výročí založení NF je to celkem 142 případů. Kromě finanční pomoci, která je poskytována na základě žádosti, nebo podle znalosti situace a potřeby, je nejpodstatnější umísťování psů do náhradních domovů, pokud se o ně majitelé z různých důvodů nemohou, nebo nechtějí starat. V naprosté většině případů jde o vlkodavy, ale v některých případech i o jejich křížence nebo zcela jiné psy.

V některých případech novým majitelům přispěl NF na počáteční zvýšené náklady na tyto psy, kteří byli ve špatném zdravotním stavu, v případě závažného onemocnění irského vlkodava NF přispěl na nákladnou léčbu, když se majitel dostal do finanční tísně.

Na internetových stránkách Nadačního fondu Irský vlkodav www.irskyvlkodav.cz jsou podrobnosti o případech, kterými se NF zabýval. Nadační internetové stránky poskytují prostor i pro diskuzi příznivců plemene, ale i pro případné dotazy začátečníků. Slouží k informovanosti v širokém měřítku včetně toho, že mají lidé stejných zálib možnost si nezávazně popovídat i sjednat vycházky společně se svými psy.

Snažíme se podle možností pamatovat i na budoucnost plemene. Proto jsme se zapojili do akce získání materiálu a podkladů k výzkumu osteosarkomu. Také jsme uhradili náklady na uložení DNA materiálu pro budoucí možnou potřebu a vyšetření DNA profilu u nemocného vrhu irských vlkodavů.

Nadační fond se prezentuje na setkáních pořádaných pro příznivce irských vlkodavů, případně na jiných psích akcích. Čím více lidí o činnosti fondu ví, tím účinnější může být pomoc. Informace potřebují obě strany – ti co pomoc potřebují i ti co chtějí pomáhat. O naší činnosti a plemeni irský vlkodav byla také informována široká kynologická veřejnost v několika novinových článcích a v televizním pořadu.

Na internetových stránkách NF IV je uveřejněn každý měsíc seznam dárců . Díky jejich finanční pomoci bylo zatím vždy možné v konkrétních případech pomoci . V roce 2011 byla poskytnuta částka 70 768,00 Kč na zajištění péče pro potřebné psy.

Díky všem, kteří mají o práci NF zájem a v případě potřeby jsou připraveni pomoci.
Počet psů, kteří pomoc potřebují, je stále větší.

Díky těm, kteří se ujali psů v nouzi a poskytli jim nový domov i všem ostatním, kteří pomáhají a jakkoli se podílí na činnosti NF, ať už finančně, či zajištěním úkonů nezbytných pro fungování NF bez nároku na odměnu.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová - předseda
V Srbíně dne 26. 6. 2012