Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva NF Irský vlkodav za rok 2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů , provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat.

Nadační fond zahájil svou činnost ve druhé polovině roku 2006 a seznamoval majitele, chovatele a příznivce plemene iw se svojí zamýšlenou činností prostřednictvím internetových stránek a letáků. Seznámil se svojí činností chovatelský klub pro toto plemeno v ČR - WDK.
NF na upozornění ověřoval životní podmínky několika IW, spolupracoval s orgány veterinární správy a jednal s majiteli těchto zvířat.

NF pomohl najít nové majitele i pro křížence irských vlkodavů, umístěných v útulcích pro opuštěná zvířata.
NF seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o plemeno se způsobem chovu a držení IW.
NF poskytuje na žádost jednotlivých majitelů IW nebo zájemců o toto plemeno rady spojené s chovem, péčí a zdravotním stavem IW.
NF IW se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N složka 595
dne 7.6..2006

Správní rada:
předseda - Pavla Špotová, r.č.: 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová, r.č.: 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Ladislav Klokočník, r.č.: 600120/0491
bytem Nad Šejdrem 322, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r.č.: 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r.č.: 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Tomáš Kuncl r.č.: 751219/2864
bytem J.K.Tyla 1096/12, 415 01 T eplice

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r.č.: 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a
Barbora Fajtová, r.č.: 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč

Nadační fond nevyvíjí hospodářskou činnost. Součástí nákladů jsou pouze náklady související s poplatky peněžního ústavu, součástí výnosů úroky vyplacené peněžním ústavem.
Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Součástí rozvahových účtů jsou pouze prostředky, které nadační fond vybral na darech od fyzických a právnických osob. Dary byly poskytnuty v peněžní formě. Seznam dárců je přílohou výroční zprávy a je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz .

Majetek nadačního fondu :
stav pokladny k 31.12.2006 činí : 24.700,- Kč
stav běžného účtu k 31.12.2006 činí : 50.149,75 Kč (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)
majetek NF k 31.12.2006 činí celkem 74 849,75 Kč

Byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 3 000,00 Kč pro starého nemocného psa, kterého majitelé převzali z útulku pro opuštěná zvířata.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou a pomohli tak shromáždit prostředky k účelům NF.

Dárci:
Brabcová Kateřina
Brandová Olga
Čížková Libuše
Douša Petr
ing. Dubná Karla
ing. Dolanský Pavel
Holková Dagmar
Horčičková Hana
Hořt Stanislav
Hudler Jiří
ing. Janíčková Eva
ing.arch.Jaroš David
Koubová Eva
Kočová Petra
mgr. Kánská Taťána
Kovářová Svatoslava
Lesný Karol
Liška Ladislav
MVDr. Málková Zuzana
Matoušek Miloslav
Mrázová Daniela
Muhlfeit Vladimír
Nutilová Milada
JUDr. Pelánková Helena
Petrákovi
Polášková Martina
Procházková Jana
Příhodová Helena
Remta Bohuslav
Rudolečtí
MUDr. Rýdel
Štichová Jana
Šotkovská Petra
Špelinová Petra
Šulerová Miluše
Šup Jan
ing. Voborníková Eva
Vlčková Růžena

V Srbíně dne 30.6.2007