Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2007

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611
NF vznikl zápisem v N. rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595 dne 7.6.2006

Účelem NF je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů,provádění monitoringu jejich zdravotního stavu a podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat.

Nadační fond zahájil svou činnost ve druhé polovině roku 2006 a seznamoval majitele, chovatele a příznivce plemene iw se svojí zamýšlenou činností prostřednictvím internetových stránek a letáků. Seznámil se svojí činností chovatelský klub pro toto plemeno v ČR - WDK
NF na upozornění ověřoval životní podmínky několika IW, spolupracoval s orgány veterinární správy a jednal s majiteli těchto zvířat.

NF pomohl najít nové majitele i pro křížence irských vlkodavů, umístěných v útulcích pro opuštěná zvířata.
NF seznamuje prostřednictvím internetových stránek zájemce o plemeno se způsobem chovu a držení IW.
NF poskytuje na žádost jednotlivých majitelů IW nebo zájemců o toto plemeno rady spojené s chovem, péčí a zdravotním stavem IW.

Správní rada:

předseda - Pavla Špotová, r.č.: 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov

místopředseda- Barbora Fajtová, r.č.: 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

člen- Ladislav Klokočník, r.č.: 600120/0491
bytem Nad Šejdrem 322, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:
MVDr. Zuzana Málková, r.č.: 535427/234
bytem Brloh 17, 440 01 Louny

Petra Špelinová, r.č.: 775107/2307
bytem Větrná 1284, 349 01 Stříbro

Tomáš Kuncl r.č.: 751219/2864
bytem J.K.Tyla 1096/12, 415 01 T eplice

Zřizovatelé:
Pavla Špotová, r.č.: 645921/1473
bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
a
Barbora Fajtová, r.č.: 725528/2848
bytem Generála Svobody 1193, 415 01 Teplice

Výše majetkového vkladu činí 10.000,- Kč
Na veškeré poplatky spojené se založením NF IV (např. právnické služby, zhotovení a provoz webových stránek) přispěli MVDr. Zuzana Málková částkou 10 000,00 Kč a Ladislav Klokočník částkou 6 000,00 Kč.

Nadační fond nevyvíjí hospodářskou činnost. Součástí nákladů jsou pouze náklady související s poplatky peněžního ústavu, součástí výnosů úroky vyplacené peněžním ústavem.
Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Součástí rozvahových účtů jsou pouze prostředky, které nadační fond vybral na darech od fyzických a právnických osob. Dary byly poskytnuty v peněžní formě.
Seznam dárců je přílohou výroční zprávy a je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz

Majetek nadačního fondu:
majetek NF k 31.12.2007 činí celkem 167 588,53 Kč (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)
Byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 18 626,00 Kč pro zajištění péče pro potřebné psy .

Dárci
Big Blue s.r.o.
Brandová Olga
Buchingerovi
Cibulkovi
Doláková Olgy
ing. Dubná Karla
Duchková Mirka
ing. Dolanský Pavel
Dráteník
Fajtová Bára
Fišerovi
Holková Dagmar
Horčičková Hana
Hořtovi
Chalupová Pavla
ing. Janíčková Eva
ing. Janík Karel
ing.arch.Jaroš David
Jiráková Eva
Kaiserová Hana
Kattirsová Jarmila
Koláčková Karolína
Koubová Eva
Kovářová Svatoslava
Ktatochvílová Barbora
Kratochvílovi
Kutovi
MVDr. Málková Zuzana
Mrázková Helena
Mutlová Stáňa
Mužík Jiří
Nováková
Nutilová Milada
Pechová
Petrákovi
Petrová Sabina
Příhodová Helena
Setníčkovi
Smetana Pavel
Soušková Magdalena
Šináglová Jana
Šolcová Iva
Šotkovská Zorka
Špelinová Petra
Šulerová Miluše
Ing. Uzlová
JUDr. Vaňková Jaroslava
Vlčková Růžena
Vlkovi
WDK
Žákovičová Iva
Železná Zita

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou a pomohli tak shromáždit
prostředky k účelům NF.

Za NF Irský vlkodav:
Pavla Špotová
Barbora Fajtová