Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Statut fondu

Statut Nadačního fondu Irský vlkodav

Obsah Statutu:

 1. Název, sídlo a zřizovatelé nadačního fondu
 2. Účel nadačního fondu
 3. Majetek nadačního fondu
 4. Použití prostředků nadačního fondu
 5. Správní rada
 6. Dozorčí rada
 7. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. I

Název, sídlo a zřizovatel nadačního fondu

 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Irský vlkodav (dále jen "nadační fond").
 2. Sídlo nadačního fondu je Srbín 139, 251 62 Mukařov.
 3. Zřizovateli nadačního fondu jsou:
  • * Pavla Špotová, r.č.: 645921/1473, bytem Srbín 139, 251 62 Mukařov
  • * Barbora Fajtová, r.č.: 725528/2848, bytem generála Svobody 1193, 415 01 Teplice
 4. IČ: 275 65 611

Čl.II

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:

 1. Zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v nouzi, a zmírnění jejich ztížené životní situace, příp. jejich utrpení. Přednostně budou podporováni:
  • majitelé irských vlkodavů, kteří se nemohou ze závažných důvodů o tohoto psa postarat – hrazení veterinární péče, krmiva apod. V odůvodněných případech je možné odkoupit psa, pokud se nachází v nevhodných životních podmínkách.
  • nalezení irští vlkodavové, a to hledáním původního majitele nebo majitele náhradního.
 2. Provádění monitoringu zdravotního stavu plemene Irský vlkodav.
 3. Podávání podnětů k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.
 4. Informovat veřejnost o způsobech zlepšení vztahu člověk - pes, o psech /zvláště irských vlkodavech/ a jejich potřebách, o nutné pomoci irským vlkodavům, a to zejména prostřednictvím internetových stránek, publikací a informačních vystoupeních na kynologických akcích.

Čl.III

Majetek nadačního fondu

Zdroje majetku nadačního fondu jsou:

 1. Nadační dary
 2. Výnosy z majetku nadačního fondu
 3. Činnosti nadačního fondu vedoucí k vytváření finančních prostředků pro splnění účelu nadačního fondu
 4. Výnosy sbírek

Čl.IV

Použití prostředků nadačního fondu

Zdroje majetku nadačního fondu jsou:

 1. Finanční prostředky nadačního fondu budou ukládány na samostatném účtu založeném k tomuto účelu u peněžního ústavu.
 2. Správní rada nejméně jednou ročně a to nejpozději do 31. 3. vyhlásí programy podpory pro nadcházející období. Programy podpory určí bližší podmínky pro žadatele včetně termínů přihlášení, rozhodnutí o schválení a přidělení nadačních příspěvků.
 3. Správní rada může mimo rámec vyhlášených programů rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku subjektům, u kterých se na základě důkladného seznámení s jejich činností přesvědčila, že zvláště přínosným způsobem naplňují cíle sledované nadačním fondem, nebo které se partnersky přímo spolupodílí na aktivitách nadačním fondem pořádaných či iniciovaných.
 4. O podpoře jednotlivých aktivit a výši jim poskytnutých nadačních příspěvků bude rozhodovat správní rada nadačního fondu na základě předložených žádostí s přihlédnutím k míře nebo oprávněnosti předpokladu naplnění cílů popsaných v čl.II. O každém rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku se provede zápis. Toto rozhodnutí není nutné odůvodňovat. Poskytnutí nadačního příspěvku není nárokové.
 5. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem.
 6. Správní rada může rozhodnout o použití finančních prostředků nadačního fondu pro organizování soutěží a udílení cen.
 7. Prostředky poskytnuté nadačním fondem jsou účelově vázány. Příjemce je povinen je použít podle stanovených podmínek - jinak může nadační fond požadovat jejich vrácení nebo náhradu. V odůvodněných případech je správní rada oprávněna požadovat od příjemce doklad o vynaložení nadačního příspěvku. Příjemce je povinen bezodkladně informovat správní radu o změně okolností, které mohou mít vliv na poskytnutí nadačního příspěvku.
 8. Nadační příspěvky budou poskytovány maximálně do výše vytvořených prostředků.
 9. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích bude převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o jejich převzetí. Movité věci budou předávány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě taktéž proti potvrzení o jejich převzetí.
 10. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nepřevýší 35% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 11. Členové správní rady a členové dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. V souladu s vnitřním řádem jim mohou být hrazeny některé náklady spojené s výkonem funkcí.

Čl.V

Správní rada

 1. Správní rada nadačního fondu je statutárním orgánem nadačního fondu, řídí jeho činnost a spravuje jeho majetek.
 2. První správní rada je jmenována zřizovateli.
 3. Správní rada může na návrh předsedy (předsedkyně) správní rady rozhodnout o změně počtu svých členů.
 4. Funkční období všech členů správní rady je pětileté, člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
 5. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 6. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
 7. První předsedkyní správní rady je Pavla Špotová, první místopředsedkyní Barbora Fajtová.
 8. Předseda a místopředseda správní rady nadačního fondu jednají jeho jménem, jsou oprávněni zastupovat ho v právních vztazích a činit jeho jménem právní úkony, a to každý z nich samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí předseda nebo místopředseda správní rady svůj podpis.
 9. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí rada.
 10. Předseda správní rady může člena správní rady jmenovat místopředsedou.
 11. Místopředseda zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho kompetencí, pokud je tento nemůže sám osobně vykonávat.
 12. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
  1. schválení nadačních příspěvků
  2. plánu akcí nadačního fondu
  3. prodeji nebo pronájmu nemovitého majetku nadačního fondu na dobu delší než jeden rok
  4. stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za pět let
  5. zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny
  6. vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadačního fondu
  7. jmenování čestného výboru nadačního fondu
  8. vydání vnitřních řádů nadačního fondu.
 13. Správní rada vypracovává každoročně do 30.6. následujícího roku výroční zprávu a zabezpečuje její uložení u rejstříkového soudu nejpozději do 30 dnů po schválení. Výroční zpráva bude zpřístupněna v sídle nadačního fondu a na jeho internetových stránkách.

Čl. VI

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.
 2. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví.
 3. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
 4. Dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu.
 5. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 6. Jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své činnosti.

Čl. VII

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Praze dne 7.6 2006.
 2. Tento statut byl schválen správní radou dne 22.6.2006
 3. Tento statut se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž dva budou předány rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin.

V Praze dne 22.6.2006
Pavla Špotová
předsedkyně správní rady Nadačního fondu Irský vlkodav