Samozřejmě můžete žít bez psa, ale nestojí to za to...

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva Nadačního fondu Irský vlkodav za rok 2017

Nadační fond Irský vlkodav se sídlem Srbín 139, Mukařov 251 62

DIČ: 275 65 611

Korespondenční adresa: Dubčany 29, 438 01 Liběšice

NF vznikl zápisem v Nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl N vložka č. 595

dne 7.6.2006

Účelem je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů případně jejich kříženců, provádění monitoringu jejich zdravotního stavu,  podávání podnětů k prošetřování případů týkajících se týrání zvířat a šíření osvěty a informací týkajících se plemene a veškeré spojené problematiky.

 

Správní rada:

Předseda: MVDr. Zuzana Málková, dat. nar. 27. dubna 1953

Dubčany 29, 438 01 Liběšice

Místopředseda: Babeta Bartáková, dat. nar. 12. března 1965

Hrazany 7, 264 01 Radíč

Člen: JUDr. Miroslav Petrák, dat. nar. 8. června 1960 Na vyhaslém 3264, 272 01 Kladno

 

Dozorčí rada:

 

Předseda: Daniel Kuta, dat. nar. 23. října 1970 Brankovická 26, Kolín V, 280 02 Kolín

Místopředseda: Stanislav Hořt, dat. nar. 14. února 1968 Lidická 1780, 258 01 Vlašim

Člen: Renáta Lišková, dat. nar. 23. ledna 1967 Nová 150, 270 53 Krušovice

 

Zřizovatelé:

Pavla Špotová, dat.nar.21.9.1964  Srbín 139, 251 62 Mukařov

a Barbora Fajtová, dat.nar. 28.5.1972 nám. Svobody 2/2, 415 01 Teplice

Nadační kapitál: 10.000,- Kč

Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny žádné odměny členům statutárních orgánů. Nadační fond neeviduje závazky a pohledávky.

Seznam dárců je k nahlédnutí na internetových stránkách nadačního fondu www.irskyvlkodav.cz  Výsledky hospodaření jsou ve Výkazu zisku a ztrát a Rozvaze.

 

Majetek nadačního fondu :

stav pokladny k 31.12.2017  23.265 CZK

stav na účtu paypal k 31.12.2017  64.872 CZK

stav běžného účtu k 31.12.2017 493.300 CZK (vč. majetkového vkladu 10 000,00 Kč)

majetek NF k 31.12.2017 činí celkem 581.437 CZK

 

Nadační fond IV i v roce 2017 poskytl přechodnou péči a našel nový domov několika vlkodavům. Ve dvou případech přispěl na záchranu a péči týraných kříženců. Nové majitele nadačních psů pečlivě vybíráme, zůstáváme s nimi v kontaktu a podle potřeby pomáháme řešit vzniklé situace. Někteří psi byli převzati v tak závažném stavu nebo vysokém věku, že nebylo možné je umístit do nových domovů a zůstali nebo zůstávají trvale v péči fondu.

 Na základě upozornění jsme pomáhali řešit případy nedostatečné péče s podezřením na týrání. Pomáhali jsme i s hledáním několika ztracených psů a poskytujeme na požádání konzultace spojené s irskými vlkodavy, případně s jinými psy. Podpořili jsme vážně týraného psa Loopa, který se dostal ve zuboženém stavu do italského útulku.

Inovovali jsme internetové stránky www.irskyvlkodav.cz , na kterých podáváme informace o případech jednotlivých psů, kterými se nadační fond zabývá a také o akcích, které fond pořádá - setkání příznivců fondu a irských vlkodavů, společné procházky a coursingový závod. Na stránky umísťujeme i odborné články a rady týkající se irských vlkodavů i psů obecně. Aktivní je FB profil fondu.

Nadační fond každoročně nechává vyrobit  kalendáře a jiné propagační předměty.

Krom dárců finančních prostředků patří velký dík všem, kteří poskytli psům nové domovy i těm, kdo se jakkoli podílí na činnosti fondu.

                                                                                                    Za NF Irský vlkodav:

                                                                                                MVDr Zuzana Málková

                                                                                                předseda  správní rady

                                                                                                

V Dubčanech dne 17. 6. 2018